Support amicus.ba with small donation

 

Da bi iskoristili novokreirani resurs - lokalnu mrežu, potrebno je izvršiti dijeljenje (sharing) resursa na svom računaru. To znači ostalim računarima u mreži omogućiti pristup tim dijeljenim resursima, bilo da je to prostor na diskovima ili štampač priključen na računar.

Dijeljenje prostora na diskovima (dijeljeni direktorij) je vrlo korisno za razmjenu dokumenata među korisnicima mreže.

Kako drugim računarima u mreži, pod Windows XP operativnim sistemom, omogućiti pristup nekom direktoriju ili cijelom disku na svom računaru?

Izbor opcije za dijeljenje direktorija

Direktorij (ili disk - ne preporučujem) je moguće "podijeliti" tako što se nakon klika desnom tipkom miša na ime direktorija, iz dobijenog menia, slika desno, izabrati opciju Sharing and Security (dijeljenje i sigurnost).

Nakon toga će se pojaviti prozor sa aktiviranim tabom Sharing (dijeljenje), slika ispod.

Dijeljenje direktorija

Potrebno je markirati opciju Share this folder (dijeli ovaj direkorij), čime se aktivira polje Share name: (Ime dijeljenog direktorija) u koje se automatski upisuje ime direktorija čije dijeljenje vršimo. Normalno, možemo po želji promijeniti to ime. Oni koji pristupaju tom direktoriju sa mreže vidjeće ono ime koje upišemo u ovo polje, dok će mu vlasnik računara i dalje pristupati preko originalnog imena (osim ako mu ne pristupa preko mreže).

Napomena: ako će tom direktoriju pristupati računari pod Windows 98 operativnim sistemom (što je sada malo vjerovatno) onda ime nesmije biti duže od 8 znakova.

Na ovaj način smo korisnicima sa mreže omogućili čitanje podataka iz dijeljenog direktorija. Ako je u postavkama windows-a isključena opcija Use simple file sharing (recomended) (Koristiti jednostavno dijeljenje dokumenata (preporučeno)) onda će procedura dijeljenja direktorija nuditi i dodatne opcije kao na slici lijevo. Ovo preporučeno je od strane Microsoft-a a ne od mene :)

Ova opcija se ISKLJUČI tako što u Windows Explorer-u izaberete Tools\Folder Options... i na kartici View na dnu isključite kvakicu ispred opcije Use simple file sharing (recomended).

 

Svima sva prava

Time se pri dijeljenju direktorija dobijaju opcije za dodjelu prava pojedinačnim korisnicima.

Da bismo dodali korisnike i odredili im prava, potrebno je kliknuti na dugme Permissions (Dozvole), slika desno. Automatski je dodan korisnik Everyone

(Svako), gornji okvir, a u donjem okviru su sljedeća prava:

Full control (Puna kontrola)

Change (Izmjena)

Read (Čitanje)

Novog korisnika možemo dodati klikom na dugme Add, ali možemo dodati samo ime korisnika koji je kreiran na lokalnoj mašini.

Markiranjem željene opcije u donjem okviru i klikom na Apply a zatim na OK direktorij će biti dostupan korisnicima mreže.

Napomena: ako je računar konfigurisan za rad u LAN mreži i na internet se konektuje modemom ili preko vlastite wireless kartice, onda i računari sa interneta imaju pristup SVIM dijeljenim resursima. Strašno zar ne? Naravno, ako imate instaliran i dobro konfigurisan firewall, ona nema previše razloga za brigu.

 

 

Tab za podešavanje dozvola pristupaAko u prozoru na slici gore lijevo aktiviramo karticu Security (Sigurnost) onda se nude opcije za dodatno podešavanje prava pristupa direktoriju, slika lijevo.

Selektovanje imena korisnika u gornjem okviru dobijamo mogućnost preciznijeg podešavanja prava pristupa.

Full Control (Puna kontrola)

Modify (Izmijena)

Read & Execute (Čitanje i Pokretanje)

List Folder Contents (Prikaz Sadržaja Direktorija)

Read (Čitanje)

Write (Pisanje)

Special Permissions (Specijalna Prava) – u ovom momentu nije dostupno

Markiranjem željene opcije dajemo korisniku koji je selektovan u gornjem dijelu određena prava.

Klikom na Apply a zatim na OK završavamo dijeljenje direktorija i dodjelu prava pristupa.

Sada će ovom direktoriju biti moguće pristupiti sa mreže i to izborom imena računara na čijem disku je direktorij fizički smješten i onda izborom imena direktorija koje smo upisali prilikom procedure dijeljenja.

 

Napomena:

neka vas ne zbuni izgled slika jer imam instaliranu MAC OS Leopard temu za Windows-e pa sve izgleda kao pod macintosh-om :)

Potrebno je markirati opciju Share this folder (dijeli ovaj direkorij), čime se aktivira polje Share name: (Ime dijeljenog direktorija) u koje se automatski upisuje ime direktorija čije dijeljenje vršimo. Normalno, možemo po želji promijeniti to ime. Oni koji pristupaju tom direktoriju sa mreže vidjeće ono ime koje upišemo u ovo polje, dok će mu vlasnik računara i dalje pristupati preko originalnog imena (osim ako mu ne pristupa preko mreže).

Napomena: ako će tom direktoriju pristupati računari pod Windows 98 operativnim sistemom (što je sada malo vjerovatno) onda ime nesmije biti duže od 8 znakova.

Na ovaj način smo korisnicima sa mreže omogućili čitanje podataka iz dijeljenog direktorija. Ako je u postavkama windows-a isključena opcija Use simple file sharing (recomended) (Koristiti jednostavno dijeljenje dokumenata (preporučeno)) onda će procedura dijeljenja direktorija nuditi i dodatne opcije kao na slici lijevo gore. Ovo preporučeno je od strane Microsoft-a a ne od mene :)

Ova opcija se ISKLJUČI tako što u Windows Explorer-u izaberete Tools\Folder Options... i na kartici View na dnu isključite kvakicu ispred opcije Use simple file sharing (recomended).