Support http://amicus.ba with small donation

 
Četvrtak 8 Juni 2023

Visual basic

Upotreba SHELL API funkcije

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Funkcija Shell služi za pokretanje aplikacije iz VB programa. Sintaksa je sljedeća:

Dim file As String

file = "C:\ANS\ans.exe"

Shell file

Ako aplikacija koja se pokreće zahtijeva i neke parametre, varijablu file je moguće formirati na sljedeći način. U primjeru, aplikacija ans.exe zahtijeva parametre sender, receiver i message.

DOS sintaksa za ovu aplikaciju je ans Posiljalac Primalac Poruka.

Varijablu file treba formirati kao:

file = CurDir & "\" & "ans.exe " & " " & posiljalac & " " & primalac & " " & poruka

Gdje ans.exe (može i samo ans) predstavlja naziv aplikacije koja se pokreće, dok su posiljalac i primalac string varijable koje sadrže imena računara koji šalje poruku i onog koji prima poruku, a poruka string varijabla koja sadrži tekst poruke koja se šalje.

Da bi neki tekst bi proslijeđen sa navodnicima potrebno ga je postaviti unutar tri kompleta navodnika.

Normalno, aplikacija ans.exe mora postojati na navedenoj putanji.

Napomena: shell naredba ne može da se izvrši ako ime zadnjeg direktorija putanje sadrži prazno mjesto.

Matematički i logički operatori

Ocjene članaka: 4 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivna

U tabeli ispod su prikazani matematički i neki logički operatori koji se koriste u Visual basic 6 kôdu.

Matematički operatori

Logički operatori

Operator

Opis

Operator

Opis

+

Sabiranje

NOT

Negacija

-

Oduzimanje

AND

I operator

*

Množenje

OR

ILI operator

/

Dijeljenje

<

Manje je

>

Veće je

=

Jednako je

<>

Nije jednako

Često korišteni ASCII kodovi

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Sljedeća tabela sadrži najčešće korištene ASCII (American Standard Code for Information Interchange) znakove i njihove decimalne vrijednost.

 

Dec. vr.

ASCII znak

Dec. vr.

ASCII znak

8

Backspace

61

=

9

Tab

62

>

13

Enter

63

?

16

Shift

64

@

17

Ctrl

65¸90

A¸Z

18

Alt

91

[

27

Esc

92

\

32

Space

93

]

33

Page Up (!)

94

^

34

Page Down (")

95

_

35

End (#)

97¸122

a¸z

36

Home ($)

123

{

37

Left (%)

125

}

38

Up (&)

126

~

39

Right (')

127

Del

40

Down (

128

41

)

138

Š

42

*

142

Ž

43

+

154

š

44

,

158

ž

45

-

198

Ć

46

.

200

Č

47

/

208

Đ

48 ¸57

0¸9

230

ć

58

:

232

č

59

;

240

đ

60

<Visual basic MsgBox

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

Msgbox (poruka na ekranu) služi za prikaz poruke u prozorčiću na ekranu.

dim yesno as byte 'YES=6; NO=7

yesno = MsgBox("Jeste li sigurni da želite da napravite SHUTDOWN računara? " & Chr(10) & _ "Ako kliknete na Yes biće pokrenut SHUTDOWN i izgubićete" & Chr(10) & _ "sve podatke koje niste sačuvali.", vbYesNo + vbQuestion, "Poruka")

If yesno = 6 Then

'Pokretanje procudure za shutdown računara

Shutdown

End If

Znak & omogućava združivanje dva dijela stringa, Chr(10) obezbjeđuje prelazak teksta, koji će biti prikazan na poruci, u novi red dok _ omogućava prelazak jedne linije koda u drugi red prozora za upis koda. vbYesNo obezbjeđuje prikaz Yes i No tipki na poruci, dok vbQuestion odeđuje ikonicu na poruci (u ovom slučaju znak upitnik).

U ovom primjeru će bit prikazana poruka sa izborom Yes i No. Izborom Yes pokreće se procedura Shutdown dok se izborom No ništa ne izvršava (zahvaljujući IF naredbi).

InputBox

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

InputBox služi za prikaz prozora za unos neke vrijednosti od strane korisnika, u toku izvršavanja programa:

ponovi = InputBox("Upišite broj slanja istog mail-a", "Broj slanja", 1, 800,600)

Ponovi je varijabla u programu koja će sadržavati unešenu vrijednost i treba biti deklarisana ovisno o tipu podataka koji se unose.

"Upišite broj slanja istog mail-a" je tekst koji se pojavljuje na naslovnoj traci Input dijaloga koji se pojavi.

"Broj slanja" je tekst koji bude ispisan na samoj formi dijaloga.

1 predstavlja default vrijednost koja će biti upisana u input texbox dijaloga.

800 je X pozicija dijaloga na ekranu.

600 je Y pozicija dijaloga na ekranu.

Upravljanje kombinacijom tipki sa tastature

Ocjene članaka: 3 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Visual basic 6 programom je moguće upravljati i pomoću tipki sa tastature. Sljedeći primjer prati istovremeni pritisak na tipke Ctrl + Alt + m.


Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

If Shift = vbCtrlMask + vbAltMask And KeyCode = vbKeyM Then

MsgBox "Pritisnuli ste tipke CTRL+Alt+m"

End If

End Sub

 

U attachment-u možete pronaći RAR arhivu koja sadrži Visula Basic 6 projekat (i kompajliran EXE file) koji vrši prikaz ASCII kôdova za tipke pritisnute na tastaturi.

Pored toga, nakon zatvaranja programa, u direktoriju u kome je ASCII.EXE file kreira se ascii.txt datoteka u kojoj su upisani svi pritisnuti znakovi i njihovi ASCII kôdovi.

Dokumenti za download:
(0 glasova)

Visual Basic 6 projekat i kompajliran program koji ispisuje ASCII kodove tipki pritisnutih na tastaturi.

Autor-61;Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Datum-6115 April 2011
Jezik-61  Bosanski
Sistem-61  Android
Veličina-61 7.35 KB
Download-61 41

Zabrana upisa nekog znaka u txtbox

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Da bi se izvršila zabrana upisa određenog znaka u text box potrebno je pratiti pritisak tipke na tastaturi i to kroz proceduru txtime_KeyPress. Ako je detektovan zabranjen znak onda se ASCII vrijednost postavlja na nulu.

Na primjeru je zabrana upisa svih znakova osim cifara 0-9 i tipki Del i Backspace.

Private Sub txtime_KeyPress(KeyAscii As Integer)

 

  If KeyAscii >47 And KeyAscii <58 or KeyAscii=127 Or KeyAscii=8 Then

 

  Else

     KeyAscii=0

     Beep

  End if

End Sub


Moguće je umjesto ASCII koda za neki znak koristiti funkciju Asc ali je tada moguće samo pisati uslove sa = kao u primjeru:

Private Sub txtime_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = Asc(".") Then

MsgBox "Unos decimalnog broja nije dozvoljen.", vbOKOnly + vbInformation, "Poruka."

End If

End Sub

Maskiranje znakova ukucanih u text box

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ako se text box koristi za unos password-a moguće je izvršiti maskiranje unesenih znakova, tj. zamjenu ukucanog znaka željenim znakom. Potrebno je za text box u svojstvo PasswordChar upisati znak koji će biti korišten kao zamjenski, npr. *

Sada će pri upisu teksta u text box biti prikazane samo zvjezdice.

Upotreba funkcije SendKeys

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Ako je potrebno iz programa simulirati pritisak na neku tipku sa tastature, koristi se funkcija SendKeys ("^{END}"), True

U tabeli su navedene tipke na tastaturi i kodovi koji se koriste u funkciji sendkeys:

Visual basic CASE naredba

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

CASE naredba služi za usmjeravanje toka izvršavanja programa na osnovu vrijednosti varijable ili izraza.

U sljedećem primjeru se na osnovu vrijednosti varijable MjesecS, koja predstavlja redni broj mjeseca, varijabli MjesecL dodjeljuje naziv mjeseca.

Upotreba DATE funkcije

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Za dobijanje trenutnog datuma u Visual Basic 6 programu potrebno je koristiti funkciju Date. Ova funkcija daje trenutni datum i može se koristiti kao uprimjeru ispod:

datum=Date

Time se u varijablu datum smiješta vrijednost trenutnog datuma.

Za prikaz datuma u željenom formatu koristiti funkciju Format:

Format (date, "dd/mm/yyyy")

U ovom primjeru je izvršeno formatiranje datuma u formatu npr. 27/07/2004.

Amicus copyright 2023