Support http://amicus.ba with small donation

Za ispis verzije programa na naslovnoj traci forme potrebno je, prije svega, u properties-u projekta podesiti trenutnu verziju. Za to je potrebno, u glavnom prozoru Visual basic 6 editora izabrati Project\ime_projekat Properties...

U novom prozoru, na kartici Make upisati odgovarajuće vrijednosti za Major: Minor: i Revision: za projekat.

Sada će biti moguće pročitati i ispisati verziju programa, npr. v2.6.2.

U tu svrhu, npr, u Form_Load() proceduri, koristiti sljedeći kôd:

'Setovanje imena forme

frmMojaForma.Caption = "Ime programa v" & App.Major & "." & App.Minor & "." & App.Revision & " – Ime forme"

gdje je:

frmMojaForma – ime forme na čijoj naslovnoj traci će biti prikazan tekst koji sadrži verziju programa.

"Ime programa v" – tekst koji će biti prikazan prije verzije programa (nije obavezno)

App.Major – broj glavne verzije programa (prva cifra)

App.Minor – broj podverzije programa (druga cifra)

App.Revision – broj revizije programa (treća cifra)

" – Ime forme" – tekst koji će biti prikazan iza broja verzije (nije obavezno)

Na formi to izgleda ovako: "Ime programa v2.6.2 – Ime forme" Ispis verzije programa

Moguće je i izostaviti zadnju cifru (ili i predzadnju) ako želimo verziju programa prikazati približno.

U slučaju da verziju prikazujemo u nekoj labeli na formi, kod je sljedeći:

lblVerzija.Caption = "Verzija " & App.Major & "." & App.Minor & "." & App.Revision