Support http://amicus.ba with small donation

 
Nedjelja 16 Maj 2021

Ocjene članaka: 5 ( 5 glasova)

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

TeamViewer je postao vrlo popularan program za upravljanje računarom na daljinu. Nekada je to bio program PCAnywhere koji je bio vrlo praktičan kada je u pitanju konektovanje na računar putem telefonske linije i analognog modema (bez internet konekcije). Međutim, kako su brzine internet konekcije rasle, opadala je upotreba analognih modema i telefonske linije a tako i popularnost programa.

TeamViewer je besplatan za nekomercijalnu upotrebu što ga čini pogodnim za pomaganje prijateljima.

Već sam govorio uopšteno o programu, instalaciji TeamViewer-a kao i o radu sa programom. Ovdje će biti riječi o konfigurisanju programa i korištenju određenih opcija.

TeamViewer je spreman za konekciju na udaljeni računar ili za prihvatanje konekcije putem interneta odmah nakon pokretanja. Međutim, za udobniji i sigurniji rad dobro je izvršiti određena podešenja programa.

Opcije programaZa ulazak u konfiguraciju, nakon pokretanja, u glavnom prozoru izabrati Extras\Options (Ekstra\Opcije), slika lijevo. Extras - optionsNakon toga će se pojaviti prozor sa opcijama, slika desno. Prva je kartica General  (Generalne opcije). U polje Your display name (Vaše ime za prikaz) upisati ime po kojem će vas prepoznavati osobe na čije računare se konektujete.

Ako želite da se TeamViewer automatski pokreće sa windows-ima, markirajte opciju Start TeamViewer with Windows (Pokreni TeamViewer sa Windows-ima) ili je isključite ako ne želite.

Opcija Close to tray menu (Zatvori u sistemski tray) omogućava da, klikom na X ikonicu za zatvaranje programa TeamViever bude samo minimiziran u sistemski tray (pored sata) a ne zatvoren.

Ako vam je računar iza nekog proxy servera, onda kliknuti na dugme Configure (Konfiguriši) i unijeti podatke za proxy serevr.

Opcija Incoming LAN connections (Dolazne LAN konekcije) omogućava konektovanje na Vaš računat putem lokalne mreže (ne sa interneta). Ako se ne planirate konektovati na svoj računar putem LAN mreže, u listi desno izaberite deactivated (deaktivirano).

Klikom na link Security (Sigurnost), na lijevoj strani, prikazuju se opcije sigurnosti pri logiranju. U polja Password (Šifra) i Confirm password (Potvrda šifre) upisati šifru koju možete koristiti za konektovanje na svoj računar ako postavite da se TeammViewer pokreće automatski.

Opcija Password strength (Snaga šifre) omogućava izbor dužine automatski generisane šifre od 4, 6, 8, 10 znakova ili isključeno automatsko generisanje šifre - disabled)

U okviru Rules for coonections to this computer (Pravila za konektovanje na ovaj računar), birate dali je dozvoljeno Windows logiranje ili ne, zatim, klikom na dugme Configure... pored opcije Black and whitelist (crna i bijela lista) imate mogućnost dodavanja ID-ova partnera kojima zabranjujete (Deny access) i dozvoljavate (Allow access) pristup svom računaru.

U okviru Access control birate prava koja ima osoba koja se konektuje na vaš računar i to:

 • Full access   -  Puni  pristup (sva prava)
 • Confirm all   -  Potvrdi sve (morate odobriti svaku akciju)
 • View and show   -  Gledaj i prikaži (samo mogućnost gledanja i prikazivanja)
 • Custom settnings   -  Postavke po želji, nakon čega se aktivira dugme Configure... Klikom na to dugme, pojavljuje se prozor u kome možemo dodijeliti ili oduzeti 6 prava po želji.
 • No incoming connections alloved   -  Nisu dozvoljene dolazne konekcije (niko se nemože konektovati na vaš računar)

Izborom opcije Remote control (Upravljanje na daljinu) na lijevoj strani, prikazuju se opcije upravljanja udaljenim računarima. U listi Qualitiy (Kvalitet) moguće je izabrati postavke kvaliteta slike koju primate sa udaljenog računara.

Moguće je izabrati:  

 • Automatic (Automatska kontrola),  
 • Optimize quality (Optimiziraj kvalitet) - za brzu internet konekciju,  
 • Optimize speed (optimiziraj brzinu) - za sporu internet konekciju ili  
 • Custom (Po želji) - za ručno podešavanje posatvki kvaliteta. Klikom na dugme Custom settings... (Postavke po želji) dobija se prozor sa klizačem za izbor kvaliteta boje slike sa 4 položaja: Grayscale (Crno-bijelo), 256 - prikaz sa 256 boja, High (Visoki kvalitet) i True collor (Istinska boja) za originalni kvalitet prikaza boja (za brze konekcije). Izborom zadnje dvije opcije aktivira se i dodatni klizač za podešavanje kvaliteta.

Opcija Improve application compatibility (reduces performance) (Povećaj kompatibilnost aplikacija (smanjuje performanse)) omogućava povećanje kompatibilnosti sa starijim Windows programima, ali na račun brzine rada. Ovu opciju uključiti samo ako imate problema sa prikazom slike.

Uključenjem opcije Disable Aero glass (Isključi aero opciju) onemogućava se aero efekat (providnost prozora) na Vista i Windows 7 operativnom sistemu čime se povećava brzina rada.

Opcija Remove remote wallpaper (Ukloni udaljenu desktop sliku) ne prenosi sliku podloge (desktopa) udaljenog računara - ubrzavanje rada, a opcija Show your partner's cursor (prikaži kursor partnera) omogućava prikaz i pokazivača miša računara na koji ste konektovani (vidjećete 2 pokazivača miša).

Ako želite da snimate sesiju upravljanja računarom, markirajte opciju Automatically record remote control sessions (Automatski snima sesije upravljanja na daljinu) čime će na putanji u okviru Storage directory (Direktorij za snimanje) biti kreiran snimak sesije u .tvs formatu. Biće kreiran file sa imenom npr.  AMICUS (337 280 594) 2011-05-16 13.12.tvs  gdje je AMICUS ime računara na koji ste konektovani (pazite koliko imate prostora na disku!). U okviru Rules for access to other computers (Pravila pristupa drugim računarima) određuju se prava za pristup udaljenim računarima na isti načina kao i za pristup vašem računaru (objašnjeno iznad).

Izborom opcije Presentation (Prezentacije) pojavljuju se opcije za konfiguraciju karakteristika prikaza kada se neko konektuje na vaš računar da mu pokažete neki dokument, postupak ili slično (onaj ko se konektuje može samo gledati a ne i upravljati računarom). U listi Quality se biraju opcije kvaliteta prikaza (kao i prije).

U okviru Default monitor (Unaprijed podešeni monitor) birate koji monitor želite da uključite u prezentaciju (ako ih imate više).

Opcije Rules for presentation connections (Pravila za konekciju sa prezentacijom) sadrže sljedeće:

 • Allow presentations (Dozvoli prezentacije) - dozvoljavanje ili zabrana konekcije u vidu prezentacije,  
 • Change direction allowed (Dozvoljena je promjena smjera) - ako je markirana ova opcija, moguće je preći sa prikaza prezentacije sa svog računara na gledanje prezentacije na računaru koji je konektovan na naš računar (zamjena uloga),  
 • Allow partner to interakt (Dozvoli partneru interakciju) - omogućavanje osobi koja gleda prezentaciju sa našeg računara da izvodi akcije (da upravlja računarom),  
 • Use TeamViewer 5 presentation mode (Koristi prezentacijski modus od TeamViewer-a verzije 5) - prikaz prezetnacije sa računara po načinu starije verzije programa (ako koristite verziju 6).
U polje Presentation password (Šifra za prezentaciju) treba upisati šifru pomoću koje se učesnici mogu uključiti u gledanje prezentacije.

Dvije opcije prikaza, Initiation options (Opcije pokretanja) određuju šta će biti prikazano na početku prezentacije:

Show entire screen on startup (Prikaži cijeli ekran na početku) - prikaz cijelog ekrana na početku prezentacije

Use application selection to unblock windows during session (Koristi selekciju programa za odblokiranja prozora tokom sesije) - izborom ove opcije, na početku prezentacije se NE prikazuje ništa dok ne izaberete prozore za prikaz.

Izborom opcije My computers (Moji računari) pojavljuju se postavke vezane za listu partnera koja je u prozoru desno od glavnog prozora i sadrže dva segmenta: Local settings (Lokalne postavke) i Settings for account ImeNaloga (Postavke za nalog ImeNaloga gdje ime nalga predstavlja ime naloga koji ste kreirali za prikaz liste partnera. Upute za kreiranje naloga možete pročitati >OVDJE<

Local settings  sadrži sljedeće opcije:

 • Offline computers in separate group - Računare koji nisu online postaviti u zasebnu grupu
 • Notify me of incoming messages - Obavijesti me o dolaznim porukama
 • Notify me when partners sign in - Obavijesti me kada se partner uloguje
 • Show My computers on startup - Prikaži Moje računare pri pokretenju programa
Segment Settings for account sadrži sljedeće opcije (aktivno je samo ako ste ulogovani u svoj nalog):
 • Display name - Ime po kojem će vas prepoznavati prilikom konekcija
 • E-mail - e-mail sa kojim ste kreirali nalog
 • New pasword - Nova šifra (ako je želite zamijeniti, upišite je ovdje)
 • Activated license - Free (besplatna) ili komercijalna ako ste kupili licencu za komercijalnu upotrebu
 • Only partners in my list may see my online status and send messages to me - Samo partneri iz moje liste mogu vidjeti moj online status i slati mi poruke. Ako želite da samo oni koje ste dodali u svoju listu partnera mogu vidjeti kada ste online. Dugme Configure pokreće prozor za uređivanje liste zabranjenih ID-ova partnera.
Opcija Audio ima sljedeće stavke za konfigurisanje:
 • Speakers - Zvučnici. Ovdje birate ime zvučne kartice (ako ih imate više) preko koje ćete reprodukovati zvuk prilikom audio i/ili video konverzacije putem TeamViewer-a
 • Volume - Jačina zvuka. Pomoću kvakice Mute moguće je potpuno isključiti zvuk. Dugme play služi da probate podešenu jačinu zvuka.
 • Microphone - Mikrofon. Ovdje birate mikrofon putem kojeg će TeamViewer uzimati zvuk tokom audio/video konverzacije. Ispod je klizač za podešavanje jačine zvuka, kao i opcija mute za potpuno isključivanje zvuka sa mikrofona.
 • Test recording level ... - Ispod je prikaz nivoa zvuka. Potrebno je normalno govoriti u mikrofon da se prikaže jačina zvuka.
 • Noise treshold - Granica buke. Pomoću ovog klizača je moguće (u određeneoj mjeri) eliminisati šum i buku okoline

Opcija Video sadrži sljedeće postavke:

 • Video source - Izvor video, odnosno koju kameru (ako ih imate više) želite koristiti tokom video konverzacije
 • Video driver settings - Dugme za podešavanje video driver-a kamere
 • Quality - Izbor optimizacije, kao i prije, kvalitet, brzina ili automatski
 • Ispod je okvir u kojem možete vidjeti video sa izabrane kamere

Opcija Custom invitation (Pozivnica po želji) ima sljedeće stavke:

 • Template - Prijedložak pozivnice. Moguće je izabrati prijedložak pozivnice za upravljanje na daljinu ili za prezentaciju. U suštini, šaljete mail partneru sa pozivnicom za TeamViewer sesiju.
 • Subject - Naslov pozivnice. 
 • Invitation message - Poruka pozivnice. Možete izbrisati postojeću i upisati svoj tekst pozivnice (ne brišite samo @@URL:QS@@ jer će to u mail-u biti zamijenjeno pravim linkom za download TeamViewer-a.
 • Test invitation - Dugme testiraj pozivnicu pokreće vaš default-ni mail klijent i kreira mail sa postavkama koje ste napravili da vidite kako izgleda pozivnica.
 • Reset - Dugme reset vraća originalnu poruku (briše ono što je upisano u polju invitation message

Opcija Advanced (Napredno) prvo prikazuje poruku da se ovdje podešavaju napredne opcije programa i da su neke od njih kritične za rad TeamViewer-a. Klikom na dugme Show advanced options (Prikaži napredne opcije) dobija se prozor sa sljedećim sekcijama:

 • General advanced settings  - Opšta napredna podešenja - izbor jezika, provjera nove verzije i slično
 • Log files - Logovanje sesija. TemaViewer može kreirati logove kako dolaznih tako i odlaznih sesija
 • Advanced settings for connections to other computers - Napredna podešenja za konektovanje na druge računare. Ovdje su opcije koje određuju stanje računara kojim upravljate i samog programa.
 • Advanced network settings  - Napredne postavke mreže
 • TeamViewer options - Opcije teamViewer-a - zaštita opcija šifrom, eksport postavki i slično

Idemo redom - sekcija General advanced settings sadrži sljedeće opcije za konfigurisanje:

 • Display language - Jezik TemaViewer-a. U listi je moguće izabrati neki od većeg broja jezika, ali, nažalost Bosanskog nema. Ponudio sam se da ja prevedem program na Bosanski, ali su me odbili objašnjenjem da im to ne treba i da već imaju prijevode na Hrvatski i Srpski. (To pokazuje koliko je Bosna i Hercegovina priznata u svijetu). Nakon izbora novog jezika morate restartovati program.
 • Quick connect button - Dugme brza konekcija omogućava postavljanje dugmeta za brzo pokretanje TeamViewer-a na naslovnu traku programa Dugme za brzo konektovanjekoje dodajete ili brišete iz liste klikom na dugme Configure. Dugme za brzo konektovanje je u vidu dvije strelice  i postavljeno je na naslovnu traku svih aplikacija iz liste. Klizač ispod liste određuje poziciju dugmeta na naslovnoj traci (lijevo - desno), slika desno. Ovo dugme i lista se pojavljuju samo ako ste trenutno ulogovani u svoj TeamViewer nalog (prozor My computers desno od glavnog prozora). Pored imena @micus piše unknown (nepoznat) jer sam podesio da se moj online status ne objavljuje nikome. (zato je upitnik na ikonici monitora).
 • Clear the list of blocked account - Dugme za brisanje liste nalga koje ste blokirali.
 • Check for new version - Provjera postojanja nove verzije programa - automatski update. Moguće je izabrati sedmičnu i mjesečnu provjeru ili nikada.
 • Random password after each session - Slučajno generisana šifra nakon svake sesije. Moguće je izabrati da program čuva trenutnu šifru Keep current, da generiše novu pri svakoj sesiji Generate new (preporučujem), da isključi opciju automatskog generisanja šifre Deactivate (onda je morate sami podesiti) ili da vas program pita šta želite Show confirmation.
 • Disable TeamViewer shtdown -Onemogući gašenje TeamViewer-a. Ova opcija sprječava zaustavljanje servisa TeamViewer
 • Hide online status for this TeamViewer ID - sakrij online status za TeamViewer ID ovog računara. Ako ne planirate da se neko konektuje na vaš računar ili jednostavno ne želite da drugi vide kada ste online, uključite ovu opciju.
 • Accept messages from trusted acounts - Prihvati poruke od naloga u koje imate povjerenja. Ova opcija dozvoljava da primate poruke samo od partnera koje poznajete.

Sekcija Log files  (Log dokumenti) sadrži sljedeće opcije:

 • Enable logging - Omogući logovanje. Ova opcija uljučuje/isključuje logovanje događaja u TeamViewer-u. 
 • Log outgoing connections - Loguj odlazne konekcije. Uključivanje/isključivanje bilježenja odlaznih konekcija.
 • Log incoming connections - Loguj dolazne konekcije. Uključivanje/isključivanje bilježenja dolaznih konekcija.

Sekcija Advanced settings for connections to other computers (Napredne opcije za konekcije na druge računare) sadrži:

 • Enable black screen if partner input is deactivated - Omogući crni ekran ako je isključena mogućnost interakcije partnera. Ova opcija, partneru an čiji ste računar konektovani, prikaže crni ekran (ne vidi šta radite) ako mu je zabranjena interakcija.
 • Privremeno sačuvaj connection passwords - Privremeno sačuvaj šifre za konekciju. U slučaju da se konekcija prekine, TeamViewer sačuva šifru, dok ne zatvorite program, da je ne morate ponovo ukucavati pri ponovnoj konekciji (korisno samo ako je šifra na TeamViewer-u računara na koji se konektujete fiksna).
 • Automatically minimize local TeamViewer panel -Automatski minimiziraj panel lokalnog TeamViewer-a. Pri konekciji na neki računar, pri prikazu prozora sa slikom sa tog računara, minimizira se prozor vašeg TeamViewer-a.
 • Ignore alpha blending on this computer - Ignoriši alfa blending na ovom računaru. Alfa blending predstavlja miješanje boje slike sa bojom podloge u svrhu kreiranja djelimične transparentnosti (Windows Vista i Windows 7). Isključivanjem te opcije popravljaju se performanse.
 • Clipboard synchronization - Sinhronizacija clipboard-a (memorijski međuspremnik) oba računara u TeamViewer sesiji.

Sekcija Advanced network settings (Napredne mrežne postavke) sadrži sljedeće opcije:

 • Enable DirectIn Performance optimization - Omogući DirectIn optimizaciju performansi. Ova opcija bi trebala popraviti brzinu konekcije ali samo ako na router-u (preko koga se konektujete na internet) imate portove 80 i 5938 forward-ovane (proslijeđene) na svoj računar. Markiranjem ove opcije aktivira se dugme Check... (Provjeri...). Klikom na ovo dugme pojavljuje se prozor u kome je izvještaj o stanju navedenih portova. Ako nemate pristup router-u da napravite forward portova, ovu opciju možete i isključiti.
 • TeamViewer server - Klikom na dugme Configure... (Konfiguriši...) pojavljuje se prozor za upis imena servera i šifre. Stoji i poruka da ove podatke upisujete samo ako je to zatraženo od vas. Znači, ova opcija nam i nije potrebna.
 • Install VPN driver - Instaliraj VPN driver-e. Ako planirate kreirati virtuelnu mrežu sa drugim računarima (VPN - Virtual Private Network), tj. da udaljeni računar vidite u svojoj LAN mreži, onda treba instalirati ove driver-e. Pomoću VPN-a možete kopirati dokumente iz dijeljenih direktorija udaljenog računara direktno iz windows explorer-a. Klikom na dugme Install (Instaliraj), ako imate instaliran firewall, može se pojaviti poruka o instalaciji hardware-a koji nije prošao testiranje - kliknuti na Continue Anyway (Nastavi Bez obzira na to). Na kraju se pojavi poruka o uspješnoj instalaciji. Sada u glavnom prozoru TeamViewer-a treba markirati opciju VPN i konektovati se na udaljeni računar. VPN driver, ako ga ne trebate, je moguće ukloniti klikom na dugme Uninstall (deinstaliraj).
 • Install monitor driver - Instaliraj driver za monitor. Ovaj driver služi samo da obezbijedi crni ekran ako je izabrana opcija isključenja interakcije partnera i zatamnjenja monitora.
 • Use UDP (recomended) - Koristiti UDP (User Datagram Protocol) (preporučljivo). Ova opcija omogućava bržu konekciju nego putem TCP protokola, tako da je preopručljivo isključiti samo ako dolazi do čestih prekida konekcije jer UDP ne uspostavlja direktnu konekciju između računara, nego se paket šalje u mrežu a na mrežnim uređajima je da ga dostave na pravu adresu.
 • Don't use incoming ports 80 and 443 (recomended for web servers only) - Ne koristi dolazne portove 80 i 443 (preporučljivo samo za web servere). Ovu opciju treba uključiti ako na svom računaru imate instaliran web server (npr. Apache ili Windows IIS) onda je port 80 zauzet pa će dolaziti do kolizije sa TeamViewer-om. Isto tako, može doći i do kolizije sa ESET antivirusom sa firewall-om jer koristi port 80.

Sekcija TeamViewer options sadrži sljedeće stavke:

Changes require administrative rights on this computer - Izmjene zahtijevaju administratorska prava na ovom računaru. Uključivanjem ove opcije, samo korisnici sa administratorskim pravima mogu mijenjati opcije TeamViewer-a.

 • Protect options with password - Zaštiti opcije šifrom. Upisom šifre u oba polja, prilikom pokretanja prozora sa opcijama TeamViewer će zahtijevati upis te šifre čime se sprečava neovlašteno konfigurisanje aplikacije.
 • Export options to a *.reg file - Eksportuj opcije u *.reg file. Klikom na dugme Export... (Eksportuj...) pokreće se dijalog za upis imena i izbor lokacije na koju će podešenja programa biti sačuvana u vidu registry file-a sa .reg ekstenzijom. Upisom imena (bez ekstenzije) i klikom na dugme Save (sačuvaj) pojavljuje se prozor za izbor sekcija čije postavke želimo sačuvati. Najbolje je izabrati sve, osim ako ne želite samo određene postavke. Markiranjem opcije Export licence key (Eksportuj i licencu) u .reg file se dodaje i licenca za TeamViewer, normalno ako ste je kupili i licencirali program. Klikom n adugme OK kreira se .reg file. Kasnije ove postavke možete ponovo učitati na istom ili drugom računaru.
 • Import options from a *.reg file - Importuj opcije iz *.reg file-a. Klikom na dugme Import... (Importuj...) pokreće se dijalog za izbor .reg file-a koji sadrži sačuvane postavke programa. Selektovanjem odgovarajućeg konfiguracijskog file-a učitavaju se postavke TeamViewer-a.
 • Export settnigs for TeamViewer Portable - Eksportuj postvake za prenosni (portabl) TeamViewer. Klikom na dugme Export... pojavljuje se dijalog za izbor imena file-a i lokacije na koju će biti sačuvan. Konfiguracija će biti sačuvana u *.ini file.

To je bilo pojašnjenje svih opcija u konfiguraciji programa TeamViewer.

Opis programa, postupak instalacije i upravljanje računarom pomoću TeamViewer-a je objašnjeno u prethodnim člancima.

Dodaj komentar

Komentari odražavaju stavove svojih autora a NE stavove http://amicus.ba. Možete slobodno izraziti svoje mišljenje o članku koji komentarišete ili o komentarima drugih sve dok su vaši komentari u granicama uljudnosti. Uvredljivi, vulgarni, rasistički, nacionalistički i ostali opšte neprihvatljivi komentari će biti izbrisani! Ako imate neku sugestiju, prijedlog ili primjedbu ovo je dobro mjesto da je iznesete.

Svaki komentar će pregledati administrator.

Amicus copyright 2021