Support http://amicus.ba with small donation

DriveListBox kontrola

DriveListBox kontrola
Kontrola DriveListBox služi za prikaz diskova u računaru.

Ako je ime kontrole Drive u proceduri Private Sub Drive_Change() postaviti akciju koja će se izvesti prilikom izbora nekog diska iz liste.

Npr. za ispis naziva izabranog diska u neki txt box potrebno je pisati:

txtpath.Text = Drive.Drive

Selektovani disk u DriveListBox kontroli ima index 0, dok diskovi iznad imaju ListIndex 1, 2, ... a diskovi ispod imaju ListIndex -1, -2,...

Za postavljanje DriveListBox kontrole na neki disk, kroz kôd, potrebno je upisati:

Drive.Drive = "d:\"

DirListBox kontrola

Za prikaz direktorija n aizabranom disku, potrebno je na formu postaviti kontrolu DirListBox.DirListBox kontrola

Za postavljanje kontrole na željeni direktorij, potrebno je upisati putanju do tog direktorija:

Dir.Path = putanja

Gdje putanja predstavlja punu putanju do tog direktorija u formi:

putanja="C:\My documents\direktorij\"

Ako je na formi postavljena i kontrola za prikaz diska DriveListBox onda je moguće, izborom diska u Drive kontroli, postaviti prikaz Dir kontrole na izabrani disk upisom sljedećeg kôda u proceduri Private Sub Drive_Change():

Dir.Path = Drive.Drive

FileListBox kontrola

FileListBox kontrolaZa prikaz liste dokumenata u nekom direktoriju potrebno je na formu postaviti FileListBox kontrolu. Ako je kontroli dato ime File onda za postavljanje putanje do direktorija čiji sadržaj se prikazuje treba upisati:

File.Path = putanja

Gdje putanja predstavlja punu putanju do tog direktorija u formi:

putanja="C:\My documents\direktorij\"

Zadnja \ ne mora obavezno biti napisana.

Ako je na formi postavljena i kontrola za prikaz direktorija DirListBox onda je moguće, izborom direktorija u Dir kontroli, postaviti da File kontrola prikazuje sadržaj izabranog direktorija upisom sljedećeg koda u proceduri Private Sub Dir_Change():

File.Path = Dir.Path

Da bi se omogućio filtrirani prikaz dokumenata u nekom direktoriju potrebno je postaviti filter.

Npr. za prikaz samo .doc dokumenata kreirati sljedeći filter:

File.Pattern = "*.doc"

Za prikaz svih dokumenata postaviti filter kao:

File.Pattern = "*.*"

U slučaju učitavanja extenzija iz nekog cbobox-a moguće je postaviti sljedeći filter:

File.Pattern = "*." & cbotip.Text

Tekst u cbobox-u mora biti u formatu extenzije file-a (jpg, txt, exe ...)