Support http://amicus.ba with small donation

Uvod
PHP kôd se ograničava sa <?php  ... ?>
Iza svake naredbe mora ići ; (tačka-zarez)
Više naredbi može ići unutar tagova <?php  ... ?>
Primjer ispisa datuma:

<HTML>
<BODY>
Trenutni datum je:
<?php echo date ('d m Y'); ?>
 
</BODY>
</HTML>


Da bi ispravno bila prikazana naša slova (čćžšđ), u Dremaweaver-u je potrebno za Page properties, Title/Encoding izabrati Unicode (UTF-8). Opcija Page properties je vidljiva iz Design moda. SVE stranice kroz koje se prolazi pri pozivanjima skripti do poziva stranice na kojoj su slova čćžšđ moraju imati Unicode (UTF-8) encoding.
Za izmjenu varijabli između skripti, potrebno je u php.ini postaviti register_globals=on.
Da bi u stranicu bila uključena PHP skripta potrebno je pozvati je sa:

<?php include ("Scripts/kontakt/form.php"); ?>

Međutim da bi skripta radila, extenzija stranice mora biti .PHP (ne može .html).


Varijable

Nije potrebna explicitna deklaracija varijabli. Samim navođenjem imena varijable ona je deklarisana.

Počinju znakom $

$varijabla = 10;

Prikaz na ekranu sa:

echo $varijabla

Kao rezultat se dobija 10

Napomena:
Imena varijabli su case sensitive.
Ako ime varijable pišemo u navodnicima u echo naredbi opet se ispisuje vrijednost varijable zbog $.

Konstante

Pri definisanju konstanti koristi se ključna riječ Define

Define (“Tacka Smrzavanja“, 0 ); ( nije potreban znak $ )

Napomena:
Pri prikazu konstante treba paziti da budu van znakova navoda.

Konverzija tipova podataka

PHP vrši automatsku konverziju tipova podataka na osnovu operacija koje se vrše nad podacima.

Npr.:

$TipMotora="20L";
$PoreskaStopa=3;
$Porez=$TipMotora*$PoreskaStopa; (rezultat je 6)

Ignoriše se L i množi 2*3.
 

Eksplicitna promjena tipa podataka

Moguća je i eksplicitna promjena tipa podataka. Npr. konverzija integer varijable u string tip:

$a=13;
$b=(string)$a;

Vraćanje nazad:
$a=(integer)$b;

If naredba

Ako je potrebno vršiti grananje programa na osnovu nekakvih uslova, koristi se IF naredba.
Na primjeru ispod, vrši se pokretanje odgovarajuće jezičke stranice (EN, BA ili SI) na osnovu vrijednosti varijable $zemlja

if ($zemlja == 'EN')
{
include ("EN/narudzbeEN.php");
}
else if ($zemlja == 'BA')
{
include ("BA/narudzbeBA.php");
}
else if ($zemlja == 'SI')
{
include ("SI/narudzbeSI.php");
}

Gdje je EN/narudzbeEN.php puna putanja do php file-a koji se pokreće.

Npr. ako je vrijednost varijable $zemlja =BA biće pokrenut file narudzbeBA.php.

SWITCH CASE naredba

Ako je potrebno na osnovu vrijednosti neke varijable vršiti grananje programa, slično kao sa IF naredbom, koristi se switch case naredba.

Primjer ispod, na osnovu vrijednosti varijable $ProgramId na ekran printa jednu od 3 poruke:

1 --> To je program N360

2 --> To je program N361

za bilo koji drugi broj -->To je nepostojeći program!

switch ($ProgramId) {
case 1:
echo "<br/> To je program <b> N360 </b>";
break;
case 2:
echo "<br/> To je program <b> N361 </b>";
break;
default:
echo "<br/> <b> To je nepostojeći program! </b> ";
}

Case naredba je preglednija od IF naredbe i pogodna je za korištenje u kombinaciji sa Java script-om (kasnije će biti primjer).